logoUE.png

Projekty UE

Firma ADAM NALAZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PACK TUBE otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy Adam Nalazek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Pack Tube poprzez wdrożenie na rynek nowej gamy produktów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R”.

Planowany okres realizacji projektu
: 01.03-31.12.2023 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację opracowanych na ich podstawie nowych produktów. Projekt dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników samodzielnie przeprowadzonych i zleconych prac B+R, wprowadzenia na rynek i do oferty nowych produktów oraz innowacji procesowej. Firma planuje wdrożyć do oferty nowe produkty w postaci opakowań wykonanych z monofolii, do czego niezbędne jest wdrożenie innowacyjnej linii do zgrzewania opakowań typu saszetka wykonanych ze wskazanego materiału.

Zakres Projektu obejmuje nabycie środków trwałych:

  • Ciąg technologiczny do formowania, napełniania i zgrzewania opakowań typu saszetka – 1 szt.

Planowane efekty projektu:
Głównym efektem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci saszetek wykonanych z monofolii, które pozwoli na rozszerzenie zakresu realizowanych przez firmę usług zwiększając udział na rynku produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Wdrożenie nowoczesnej technologii przyczyni się do dopasowania produktów firmy do wymogów prawnych oraz trendów, związanych z aspektami legislacyjno – środowiskowymi. Oprócz aspektu recyklingu materiału, nowoczesne maszyny charakteryzują się mniejszym zużyciem energii elektrycznej. W efekcie, oprócz wprowadzenia na rynek nowych, unikalnych produktów, Firma posiądzie nowe możliwości produkcyjne oraz dostosuje swój asortyment do zbliżających się zmian w wymogach legislacyjnych. 

Wartość projektu ogółem
: 1 845 000,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 1 500 000,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 900 000,00 zł 

 

Wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do pakowania saszetek w opakowania wykonane z monofolii

 

Dynamiczny rozwój technologii produkcyjnych oraz rosnących oczekiwań klientów końcowych przyczyniają się do konieczności rozwoju i optymalizacji produkcji wyrobów w firmach. Wysokie oczekiwania klientów wymagają stałego rozwoju produktów oferowanych przez firmę, a rosnące koszty energii oraz materiałów wpływają z kolei na konieczność optymalizacji procesu pod kątem wydajności oraz efektywności energetycznych. Zmiana przepisów prawnych w zakresie ekologii wymaga dostosowania produkcji do nowych ograniczeń. Pociąga to za sobą konieczność czynienia kosztownych inwestycji w nowoczesne linie technologiczne i maszyny. Z pomocą w rozwoju przyszły fundusze publiczne.

W ramach realizacji projektu pt: „Podniesienie konkurencyjności firmy Adam Nalazek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Pack Tube poprzez wdrożenie na rynek nowej gamy produktów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjny-technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R” dokonano inwestycji w nabycie środka trwałego w postaci ciągu technologicznego do formowania, napełniania i zgrzewania opakowań typu saszetka. Inwestycja przyczyniła się do przygotowania oferty produktowej firmy do wprowadzanych nowych wymogów związanych z produkcją opakowań typu saszetka, w których wielowarstwowe folie opakowaniowe muszą zostać zastąpione monofolią, w całości przystosowaną do recyklingu.

Wdrożenie nowej technologii, która umożliwi przystosowanie produkcji do nowych przepisów prawnych o wprowadzenie nowej w skali regionu produkcji opakowań wykonanych z monofolii. Firma prowadziła testy dostosowania obecnie posiadanego ciągu produkcyjnego do nowych wymogów oraz rozpoznania rynku w zakresie nabycia nowego urządzenia.

Obecny proces produkcyjny obejmuje analogiczną produkcję z wykorzystaniem folii typu laminat. W produkcji wykorzystywane jest urządzenie pakującego – zgrzewające, które prowadzi kompleksowy proces produkcji poprzez:

– zgrzanie wstępnego kształtu saszetki z folii

– napełnienie saszetki produktem suchym lub mokrym

– zamknięcie saszetki

Folie typu laminat składają się z co najmniej dwóch warstw, z których obecnie co najmniej jedna nie jest przystosowana do recyklingu. W efekcie cała saszetka nie może zostać poddana recyklingowi.

Wdrożenie nowego produktu – w postaci saszetek wykonanych z monofolii – nastąpiło w wyniku przeprowadzonych we własnym zakresie prac badawczo – rozwojowych. Prace dotyczyły opracowania technologii zgrzewania monofolii na obecnie posiadanych ciągach technologicznych poprzez dostosowanie parametrów elementów grzejnych do wymogów folii typu monolit, określonych przez producenta folii. Modyfikacje wprowadzano w obszarze szybkości procesu, temperatury zgrzewania, siły docisku oraz dokładania nakładek separujących na elementy grzejne. Testy wyszły negatywnie. Na folii pojawiały się uszkodzenia w postaci nieciągłości, niedogrzania oraz deformacje kształtu.

Brak oczekiwanych efektów przyczynił się do rozpoznania rynku w zakresie dostawy maszyn do zgrzewania folii typu monolit. W wyniku rozpoznania znaleziono producenta, który posiada urządzenie dostosowane do produkcji elementów ze wskazanego rodzaju materiału. Przeprowadzone wstępnie testy wykazały prawidłowość produkcji. W efekcie podjęto decyzję o nabyciu nowego ciągu technologicznego, wyposażonego w urządzenie zgrzewające dedykowane do monofolii.

Poczyniona inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia przez firmę szeregu korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

– wdrożenie nowego produktu opakowaniowego z folii typu monolit

– dostosowanie oferty firmy do wymogów prawnych wynikających z przepisów prawnych

– podniesienie powtarzalności produkcji

– podniesienie jakości produkcji

– podniesienie wydajności produkcji

– ograniczenie liczby elementów stanowiących odpad produkcyjny

– podniesienie efektywności energetycznej procesu i zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne

 

W efekcie firma poczyniła postępy technologiczne oraz podniosła poziom konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowego produktu i innowacyjnego procesu na rynku polskim, jak również z ukierunkowaniem na eksport.

 

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), numer naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22.

Wydatki kwalifikowalne wyniosły 1.500.000 zł

Kwota dofinansowania wyniosła 900.000 zł

 

 

 

Odtwórz wideo

P.P.H. PACK TUBE


ul. Bandurskiego 50D, 05-270 Marki

Telefony
22 357 28 88
22 781 31 08

Email
biuro@packtube.pl